注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

【周老师小学阶梯阅读作文班】 拼音辅导班

杭州市 文三西路

 
 
 

日志

 
 
 
 

五年级下语文字词过关  

2009-11-12 16:16:22|  分类: 苏小语五年级复习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

xiān ɡǎo  ɡē yáo  zī rùn   huānɡ shān yě lǐnɡ dīnɡ dīnɡdānɡdānɡ

(       ) (       ) (       ) (              ) (              )

 luǒ lù   jiān áo   jì mò   zhī fán yè mào   chénɡ qiān yínɡ bǎi

(       ) (       ) (       ) (              ) (              )

páo xiāo   yǐ zhe   pēn fā   nào rānɡ rɑnɡ     jù jīnɡ huì shén

(       ) (       ) (       ) (              ) (              )

niǔ kòu  huān chànɡ sì zhī   yù lán tánɡ      hún shēn xiè shù

(       ) (       ) (       ) (              ) (              )

niànɡ xuě  pǔ sù   shòu jìnɡ wú  bǐ mò zhǐ yàn bīnɡqīnɡ yù jié

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

mò mò   huā bàn   jī chǐ   chái fēi    rǔ bái sè   jú hónɡ sè

(       ) (       ) (       )  (      ) (        )  (           )

zhí xínɡ kònɡ zhì qiáo bāo   zhuó yǒu chénɡ    fēnɡ liú xiāo sǎ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

pénɡ pài   xiá ɡǔ  zhènɡ shí qì yǔ xuān ánɡ  wēn wén ěr yǎ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

jì mò   yǔn shí   rónɡ yán   yí tài wàn fānɡ    shén cǎi yì yì

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

ɡuǒ xié  miǎo mánɡ  yùn yù  wēi fēnɡ lín lǐn  xiànɡ mào tánɡ tánɡ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

fán zhí   lì rú      jià jiē     mǎ línɡ shǔ    fēnɡ dù piān piān

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

sì yǎnɡ   xiào lǜ   bīn wēi   luò luò dà fānɡ   chǔ zhī tài rán

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

yòu rén   qīnɡ sù  bào zào   luò luò dà fānɡ   chǔ zhī tài rán  

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

ɡān zào  shǔn xī  mānɡ yǎ   xí yǐ wéi chánɡ   yǒu shēnɡ yǒu sè

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

chénɡ dù wú xī   huì shān    wú biān wú jì   bù fēn zhòu yè

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

yínɡ rào   jī fèn  jué jiànɡ   rú jīsì kě       yè yǐ jì rì    

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

tián jìnɡ  yuè tán   jī diàn   bù qū bù náo  bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

mǎ tou  pài qiǎn  wéi ɡǎn  shēnɡ ténɡ diē dànɡ xiánɡ yǒu shènɡ yù

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

cí qì   kuí wú   quán tou   fú lǎo xié yòu   jīnɡ tàn bù yǐ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

xuàn yào  zènɡ sònɡ  sī liè  huà xiǎn wéi yí  yán zhèn yǐ dài 

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

jiān yù  kù xínɡ   chǐ rǔ   zhònɡ yú tài shān  zóu mǎ ɡuān huā

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

lì zì   ɡǒnɡ xínɡ  duì wǔ   zhèn bì yī hū   hào hào dànɡ dànɡ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

jūn lì  zhàn xuē   tónɡ ɡē     luò yì yú tú    jīnɡ tāo hài lànɡ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

qínɡ zhe  xià ɡuì  mó nǐ   ɡuān fēnɡ wèn sú  qí zhēn yì bǎo

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

āi  jí    fén mù    shī tǐ   hù tōnɡ yóu wú   xīn yuè chénɡ fú

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

lún kuò    dà shà   qì hé   jǔ shì wú shuānɡ suǒ xiànɡ pī mǐ

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

ōu zhōu   shēnɡ yá  bó wù  ɡuǎn shén tài zì ruò yuè yuè yù shì

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

zhuānɡ shì cǎo pínɡ  yōu yǎ  ruò yǒu suǒ sī   wéi miào wéi xiào

(       ) (       ) (       )  (              ) (              )

jué wú jǐn yǒu  jiē tóu xiànɡ wěi  wān yán ér lái  měi lì fù ráo

(           )  (              )  (           )  (           )

jiě(            jiànɡ          chénɡ     

xiè(            qiánɡ(         shènɡ(    

hénɡ(           zǎi            chù(     

hènɡ(           zài           huà      

给带点字注音:干    孔(      石(       

不屈不  )裹    藏(             

  评论这张
 
阅读(422)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018