注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

【周老师小学阶梯阅读作文班】 拼音辅导班

杭州市 文三西路

 
 
 

日志

 
 
 
 

四语下1-3单元拼音写词  

2009-06-22 12:57:04|  分类: 苏小语四年级复习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

zhí shù      gōu qú              huí dàng         yīn fú       bǎn tú       guāi guāi 
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
míng mèi    chéng dù            zhèng zhòng    zhǎng wò    zhàn dìng        gū jì
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
dà gài          guī lu            jùn qiào          huó pō       jī ling       dàng yàng
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
làn màn       lüè guò              ǒu ěr          yuán yùn         yìng chèn     xiān yàn
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
yān yǔ        lóu tái         jǐǔ qí        tōu xián       lán yāo               shēng shū 
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
tú àn             gǎn chù      cuī cù       gōng kè         m ián yán            sī xù 
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
qǐ  fā      yōu yǎ                pò suì      jiào xùn     xīn shì       tǎn kè 
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
chāo guò     jūn yún      jiān gù            jī yì      tuī jiàn             zhǔn xǔ    
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
cí zhí       hé shì              jiē tì       shèn zhòng        ān wēi       yì wài
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
xiān měi       wù bì              huí wèi      nán miǎn      shèng qíng     wéi fàn       
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
xiào lǜ       xián shú       jǐ yǔ        jiān cè        pí bèi       tōng chàng
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
bó dòu        láo lèi       fān qié      máng tóng      tiān shǐ       qīng cuì
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
shū cài          juān xiàn       qīn qi         máng lù       shòu xiǎo     yǎng miàn
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
zé guài         bó zǐ                bì shàng      lún liú        mēn rè        kuàng dì
(       )     (       )     (       )     (        )    (       )      (         )
qín láo          tǎo yàn           chōng kuǎ    tōng xiǎo      cuī cù       shū  hū    
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
tǔ rǎng              yāo shàng    dài màn      cāi xiǎng       hào qí       fàn làn     
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
 hú pàn     xiōng pú     chàn dòng     zhǎo zé     xiōng měng     tā xiàn
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
biān yuán      jié shù      bù shèn    shù guān      dài jià       zhǎ yǎn
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
 wǎn xī       suí jí      chōng shuā     è liè         shà shí      sì nüè    
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
cū zhuàng    chóng jìng   zhān yǎng    chóu mì      bǎo chí       jì niàn
(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         )
 fù jìn        xiān ruò      jīng què            mì mì
(       )     (       )    (       )     (       )
xīn mǎn yì zú        wú kě nài hé           rì yè cāo láo        huǎng rán dà wù
(             )      (              )        (              )        (                )
chū chū máo lú      cái huá héng yì         liào shì rú shén        dǎn dà xīn xì
(             )      (              )        (              )        (                )
jū gōng jìn cuì       sǐ ér hòu yǐ           dú mù nán zhī          huí tiān wú lì
(             )      (              )        (              )        (                )
wēi bù zú dào   jī huǐ rén wáng         qīng ér yì   jǔ      qiǎn cháng zhé zhǐ 
(             )      (              )        (              )      (                )
hú lún tūn zǎo     fú guāng lüè yǐng      bú shèn liǎo liǎo    tiān dào chóu qín 
(             )      (              )   (            )  (                )
Shú néng shēng qiǎo   xún gēn wèn dǐ            wú suǒ bù xiǎo            sān gù máo lú   
(             )      (              )        (              )        (                )
Wān yán qǐ fú        qīng cuì yù dī         xiù lì yí rén        qún xióng fēn zhēng     
(             )      (              )        (              )        (                )
máo sèdùn kāi        xún guī dǎo jǔ     xiǎn wéi rén zhī      màn shān biàn yě 
(             )      (              )        (              )        (                )
huān shēng xiào yǔ    lǜ sè gōng chǎng     dà yǔ rú zhù          shēn xiān shì zú
(             )      (              )        (              )        (                )
chūn shēn sì hǎi     fēng yuè wú biān      shì wài táo yuán      shān wài yǒu shān
(             )      (              )        (              )        (                )
fēi pù liú quán     gǔ mù cān tiān        shī qíng huà yì       wèi wéi zhuàng guān
(             )      (              )        (              )        (                )
bái yī tiān shǐ       yù jié bīng qīng        jiù sǐ fú shāng        chǔ biàn bù jīng
(             )      (              )        (              )        (                )
wàn zhòng yī xīn  zhòng zhì chéng chéng   hán xīn rú kǔ         shě shēng wàng sǐ
(             )      (              )        (              )        (                )
shēng sè jù lì        fān shān yuè lǐng      tū fā qí xiǎng          léi shēng dà zuò
(             )      (              )        (              )        (                )
xìng chōng chōng    qǐng kè jiān           wǔ jiǎo xīng          yòu ér yuán
(             )      (              )        (              )        (                )
hū péng yǐn lèi     yè shēn rén jìng      huān hū què yuè        rú chī rú zuì
(             )      (              )        (              )        (                )
tāo tāo bù jué       yī xiè qiān lǐ          bù cí ér bié         hūn hūn yù shuì
(             )      (              )        (              )        (                )
háo wú jié zhì      mù míng ér lái      bǎo hán shēn qíng       xīng luó qí bù
(             )      (              )        (              )        (                )
bù máo zhī dì     zòng héng jiāo cuò    yuán yuán bù duàn       kū zhī bài yè
(             )      (              )        (              )        (                )
yù yán yòu zhǐ       tūn tūn tǔ tǔ        wú jū wú shù         bèi gǎn qīn qiè
(             )      (              )        (              )        (                )
shǎn shuò qí cí      zhī zhī wú wú       shù shǒu dài bì          gān dǎn jù liè
(             )   (           )    (              )        (                )
kǒu ruò xuán hé    miào yǔ lián zhū      yǎn huā liáo luàn        mù dèng kǒu dāi
(             )      (              )  (              )    (                )
tán xiào fēng shēng  méi fēi sè wǔ     juàn niǎo zhī huán       chéng qún jié duì
(             )      (              )        (              )        (                )
sì jì cháng qīng     péng péng bó bó      fán yǎn hòu dài         zhī kū yè luò
(             )      (              )        (              )        (                )
wàn mǎ bēn téng     yáng pí fá zǐ       zhuó làng pái kōng      tí xīn diào dǎn       
(             )      (              )        (              )        (                )
tán xiào fēng shēng bō làng tāo tāo       gǔ làng qián jìn      zhuān xīn zhì zhì
(             )      (              )        (              )        (                )
jì wǎng kāi lái      gé gù dǐng xīn        yī yī dài shuǐ         yǐ dé wéi lín
(             )      (              )        (              )        (                )
wéi cái shì jǔ      zhī rén shàn rèn       kē jiào xīng guó        yǔ shí jù jìn
(           )  (             )     (             )        (                )
yī chàng yī hé      luàn kǎn làn fá
(             )   (              ) 

  评论这张
 
阅读(242)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018