注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

【周老师小学阶梯阅读作文班】 拼音辅导班

杭州市 文三西路

 
 
 

日志

 
 
 
 

苏 语文第七册第七单元拼音翻汉字  

2010-01-07 12:05:08|  分类: 苏小语四年级复习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第七册第七单元拼音翻汉字

chūn mǎn rén jiān    .xīn xīn xiànɡ rónɡ.    qiān fān jìnɡ fā

        .           .       .

.wàn mǎ bēn ténɡ  .liù chù xīnɡ wànɡ.  wǔ ɡǔ fēnɡ dēnɡ

     .            .    

.ɡuó tài mín ān    rén shòu nián fēnɡ    shān hé zēnɡ  xiù sè

.        .   寿               

dà dì mù chūn huī   shén zhōu  yǒu  tiān  jiē lì  rì

                      

zǔ ɡuó wú chǔ bù chūn fēnɡ chūn yǔ xǐ chén āi

                 

yī piàn  qīnɡ xīn hǎo fēnɡ jǐnɡ   dōnɡ fēnɡ hé xù

                      

qiān  zhū hónɡ yàn   zuì fēn fānɡ   ɡū zhōu   hán jiānɡ   bào zhú

                                

qiān mén wàn hù   hé mù  ào miào   qì fēn   yì yánɡ dùn  cuò

                           

Kāi  juàn  yǒu yì  chuāi mó  liú lǎn   ɡē sònɡ   hé xié  dònɡ tīnɡ

                                

xīn xīn xiànɡ rónɡ    lónɡ zhào   nínɡ jié  mó  hú

                         

mí màn jié bái jīnɡ yínɡ zhēnɡ ténɡ zhuì mǎn

                     

Liáo  rào  yān méi  qiónɡ zhī yù shù 

                  

wù sōnɡ  yín ɡuānɡ  shǎn  shuò   zhào yào  bǎo hé   yè mù jiànɡ lín

                       耀             

suí fēnɡ piāo dànɡ   yín sōnɡ xuě liǔ  dú diào tú sū xīn táo huàn jiù fú

                            

Hán  fēnɡ chuī fú qínɡ bù zì jìn   qiān zī bǎi tài     tónɡ tónɡ rì

                 姿         

hū rú yī yè chūn  fēnɡ lái qiān  shù wàn  shù lí huā kāi

                  

zàn tàn   zēnɡ tiān  xiánɡ hé  màn yóu    wàn zǐ qiān hónɡ

                             

Qín  láo   xìnɡ fú  zhù yuàn   méi kāi  chūn  làn  màn

                        

zhú bào  suì pínɡ ān    jiǎnɡ jiū  lǜ liǔ shū méi cí jiù suì,

                 绿        

hónɡ táo  kāi kǒu   hè xīn  nián   hé xié lǐnɡ lüè

                          

shēnɡ lǜ měi  niǎo fēi jué wàn   jìnɡ rén  zōnɡ miè suō lì  wēnɡ

                              

第七册第七单元拼音翻汉字

chūn mǎn rén jiān      .xīn xīn xiànɡ rónɡ.    qiān fān jìnɡ fā

               .               .              

.wàn mǎ bēn ténɡ  .liù chù xīnɡ wànɡ.  wǔ ɡǔ fēnɡ dēnɡ

             )(                               

.ɡuó tài mín ān    rén shòu nián fēnɡ      shān hé zēnɡ  xiù sè

             )(                                    

dà dì mù chūn huī     shén   zhōu  yǒu   tiān  jiē  lì  rì

                                                 

zǔ ɡuó wú chǔ bù chūn  fēnɡ   chūn  yǔ xǐ  chén   āi

                                              

yī piàn  qīnɡ xīn  hǎo  fēnɡ jǐnɡ   dōnɡ  fēnɡ   hé xù

                                     )(       

qiān  zhū hónɡ yàn   zuì fēn  fānɡ   ɡū zhōu     hán  jiānɡ   bào  zhú

               )(                     )(         )(       

Qiān  mén  wàn  hù    hé  mù     ào miào  qì fēn   yì yánɡ dùn  cuò

                             )(      )(               

Kāi  juàn  yǒu yì  chuāi  mó  liú lǎn   ɡē  sònɡ   hé  xié   dònɡ  tīnɡ

              )(       )(       )(      )(              

xīn  xīn  xiànɡ rónɡ    lónɡ zhào     nínɡ  jié      mó  hú

                                         

mí màn    jié bái  jīnɡ yínɡ    zhēnɡ  ténɡ    zhuì mǎn

      )(                                

Liáo  rào     yān  méi     qiónɡ zhī yù shù   tú sū     suō lì  wēnɡ

               )(                 )(               

wù sōnɡ  yín ɡuānɡ  shǎn  shuò   zhào  yào  bǎo  hé   yè  mù jiànɡ lín

      )(                         )(                   

suí fēnɡ piāo dànɡ   yín  sōnɡ xuě liǔ   dú diào   xīn  táo  huàn  jiù fú

               )(                                      

Hán  fēnɡ chuī fú   qínɡ bù zì jìn   qiān zī bǎi tài      tónɡ  tónɡ  rì

      )(      )(                          )(              

hū  rú  yī  yè  chūn  fēnɡ  lái qiān  shù  wàn  shù  lí  huā  kāi

                                                                

Zàn  tàn   zēnɡ  tiān  xiánɡ  hé  màn  yóu    wàn  zǐ  qiān  hónɡ

      )(       )(         )(                         

Qín  láo   xìnɡ fú  zhù  yuàn   méi kāi  chūn  làn  màn

      )(       )(        )(                      

zhú bào  suì pínɡ ān      jiǎnɡ jiū    lǜ liǔ   shū  méi   cí  jiù suì,

                          )(      )(      )(         

hónɡ táo  kāi  kǒu   hè  xīn  nián    hé  xié       lǐnɡ lüè

      )(                                

shēnɡ lǜ měi    niǎo  fēi  jué    wàn   jìnɡ rén  zōnɡ miè

                     )(                      

  评论这张
 
阅读(191)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018