注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

【周老师小学阶梯阅读作文班】 拼音辅导班

杭州市 文三西路

 
 
 

日志

 
 
 
 

苏教版第八册看拼音写词语练习  

2010-03-30 11:39:03|  分类: 苏小语四年级复习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

引用

20000615-rui引用 苏教版第八册看拼音写词语练习

 

第八册看拼音写词语练习

zhí shù         gōu qú         huí dàng           yīn fú          bǎn tú           guāi guāi 

(       )     (         )     (          )     (        )     (         )     (            

míng mèi    chéng dù    zhèng zhòng    zhǎng wò    zhàn dìng        gū 

(       )    (        )     (           )   (          )   (       )     (        

dà gài         guī lu       jùn qiào       huó pō           jī ling       dàng yàng

(       )  (       )   (        )     (        )     (       )     (        

làn màn       lüè guò        ǒu ěr        yuán yùn     yìng chèn     xiān yàn

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

yān yǔ        lóu tái       jǐǔ qí        tōu xián       lán yāo     shēng shū 

(       )  (       )  (       )  (        )     (       )     (        

tú àn      gǎn chù      cuī cù       gōng kè     m ián yán     sī  xù 

(       )     (       )     (       )     (        )     (        )     (        

qǐ  fā        yōu yǎ       pò suì      jiào xùn     xīn shì       tǎn kè 

(       )   (       )     (       )     (        )     (       )     (        

chāo guò     jūn yún     jiān gù       jī yì          tuī jiàn       zhǔn xǔ                 

(       )     (       )     (       )     (        )     (        )     (        

cí zhí           hé shì          jiē tì       shèn zhòng       ān wēi         yì wài

(       )   (       )     (       )     (        )     (       )     (        

xiān měi         wù bì         huí wèi      nán miǎn      shèng qíng     wéi fàn       

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

xiào lǜ       xián shú              jǐ yǔ        jiān cè          pí bèi       tōng chàng

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

bó dòu        láo lèi           fān qié      máng tóng      tiān shǐ       qīng cuì

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

shū cài       juān xiàn       qīn qi         máng lù       shòu xiǎo     yǎng miàn

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

zé guài       bó zǐ        bì shàng      lún liú        mēn rè        kuàng dì

(       )  (       )  (         )    (        )    (       )      (        

qín láo      t ǎo yàn       chōng kuǎ     tōng xiǎo      cuī cù       shū  hū    

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

tǔ rǎng    yāo shàng        dài màn      cāi xiǎng       hào qí       fàn làn     

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

 hú pàn     xiōng pú     chàn dòng     zhǎo zé     xiōng měng     tā xiàn

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

biān yuán      jié shù      bù shèn        shù guān      dài jià       zhǎ yǎn

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (        

 wǎn xī         suí jí      chōng shuā          è liè         shà shí          sì nüè    

(       )     (       )     (       )     (        )     (       )     (         

cū zhuàng    chóng jìng   zhān yǎng     chóu mì      bǎo chí       jì niàn

(       )     (       )     (          )     (        )     (       )     (        

 fù jìn         xiān ruò      jīng què         mì mì

(       )     (       )    (       )     (       

xīn mǎn yì zú        wú kě nài hé           rì yè cāo láo         huǎng rán dà wù

(             )      (              )        (              )        (               

chū chū máo lú      cái huá héng yì         liào shì rú shén        dǎn dà xīn xì

(             )           (              )        (                     )        (               

jū gōng jìn cuì       sǐ ér hòu yǐ           dú mù nán zhī          huí tiān wú lì

(             )      (                 )        (              )        (                

wēi bù zú dào    jī huǐ rén wáng         qīng ér yì   jǔ      qiǎn cháng zhé zhǐ 

(             )      (                     )        (              )       (               

hú lún tūn zǎo      fú guāng lüè yǐng      bú shèn liǎo liǎo    tiān dào chóu qín 

(             )      (                           )        (                 )        (               

Shú néng shēng qiǎo  xún gēn wèn dǐ      wú suǒ bù xiǎo      sān gù máo lú   

(                          )      (                )        (                  )        (               

Wān yán qǐ fú        qīng cuì yù dī           xiù lì yí rén        qún xióng fēn zhēng     

(             )      (                     )        (              )        (               

máo sèdùn kāi        xún guī dǎo jǔ      xiǎn wéi rén zhī      màn shān biàn yě 

(             )         (                    )        (              )        (               

huān shēng xiào yǔ    lǜ sè gōng chǎng     dà yǔ rú zhù          shēn xiān shì zú

(                       )     (                 )        (              )        (                

chūn shēn sì hǎi     fēng yuè wú biān      shì wài táo yuán       shān wài yǒu shān

(                 )      (                  )        (                  )        (               

fēi pù liú quán     gǔ mù cān tiān        shī qíng huà yì       wèi wéi zhuàng guān

(               )      (                 )        (                )        (                   

bái yī tiān shǐ       yù jié bīng qīng        jiù sǐ fú shāng        chǔ biàn bù jīng

(             )      (                 )        (                 )        (                 

wàn zhòng yī xīn   zhòng zhì chéng chéng    hán xīn rú kǔ         shě shēng wàng sǐ

(             )      (                            )        (              )        (                     

shēng sè jù lì        fān shān yuè lǐng       tū fā qí xiǎng          léi shēng dà zuò

(             )      (                    )        (                  )        (               

xìng chōng chōng    qǐng kè jiān           wǔ jiǎo xīng          yòu ér yuán

(                   )      (              )        (              )        (                

hū péng yǐn lèi     yè shēn rén jìng      huān hū què yuè        rú chī rú zuì

(                 )      (              )        (                 )        (               

tāo tāo bù jué       yī xiè qiān lǐ          bù cí ér bié         hūn hūn yù shuì

(             )      (              )        (              )        (               

háo wú jié zhì      mù míng ér lái      bǎo hán shēn qíng       xīng luó qí bù

(             )      (              )        (                   )        (                

bù máo zhī dì     zòng héng jiāo cuò    yuán yuán bù duàn       kū zhī bài yè

(             )      (                  )        (                   )        (               

yù yán yòu zhǐ       tūn tūn tǔ tǔ        wú jū wú shù         bèi gǎn qīn qiè

(             )      (                )        (              )        (               

shǎn shuò qí cí      zhī zhī wú wú       shù shǒu dài bì          gān dǎn jù liè

(             )      (                   )        (              )        (               

kǒu ruò xuán hé    miào yǔ lián zhū     yǎn huā liáo luàn        mù dèng kǒu dāi

(             )      (                 )        (                   )        (                     

tán xiào fēng shēng   méi fēi sè wǔ      juàn niǎo zhī huán       chéng qún jié duì

(                    )      (                 )        (                 )        (                  

sì jì cháng qīng     péng péng bó bó      fán yǎn hòu dài         zhī kū yè luò  

(                 )      (                  )        (              )        (               

wàn mǎ bēn téng     yáng pí fá zǐ       zhuó làng pái kōng      tí xīn diào dǎn       

(                  )      (               )        (                   )        (               

tán xiào fēng shēng    bō làng tāo tāo       gǔ làng qián jìn      zhuān xīn zhì zhì

(                       )      (                 )        (                )        (               

jì wǎng kāi lái      gé gù dǐng xīn        yī yī dài shuǐ         yǐ dé wéi lín

(             )      (              )        (              )        (               

wéi cái shì jǔ      zhī rén shàn rèn       kē jiào xīng guó        yǔ shí jù jìn

(             )      (              )        (              )        (               

yī chàng yī hé      luàn kǎn làn fá

(             )     (              )   

  评论这张
 
阅读(284)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018