注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

【周老师小学阶梯阅读作文班】 拼音辅导班

杭州市 文三西路

 
 
 

日志

 
 
 
 

第8册第六单元看拼音写词语  

2010-05-31 15:00:59|  分类: 苏小语四年级复习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第六单元看拼音写词语

yù yán  yòu  zhǐ             tūn  tūn  tǔ tǔ                     shǎn shuò qí cí

                                                                                    

zhī zhī wú wú             kǒu ruò xuán hé                  miào yǔ lián zhū

                                                 )                                 

tán xiào fēnɡ shēnɡ      méi fēi   sè wǔ          xiǎo chí          quán  yǎn             wú shēnɡ

                                                               )(               )(                    

xī xì liú           shù yīn         zhào shuǐ        ài qínɡ róu           xiǎo hé cái    lù

             )(                                                                

  jiān  jiān  jiǎo            zǎo  yǒu     qīnɡ tínɡ lì shànɡ tóu           háo wú jié zhì

                                                                                           

yánɡ wàn  lǐ             tāo  tāo  bù jué              yí xiè qiān  lǐ   

                 )  (                                                    

 bǎo hán  shēn  qínɡ         yóu  kè          liú shī     jiǎn  shǎo

                           ) (                      )(           

jiāo  ào          chònɡ yǎn        dài  jià            zhǎ   yǎn       xīnɡ luó qí bù

          )  (                            )(                                

bù máo  zhī dì       è liè        shà shí       zònɡ hénɡ jiāo cuò       yuán  yuán bù duàn

                  )(         )(           (                            )         (                          )

piāo  liànɡ        shì nònɡ    ā  lián  qiú        zhōu        shā mò         wā qù     tián  shànɡ

             )(            )(             ) (          )(           )(        )  (          

pān  shù zhī      háo  bù kuā zhānɡ     yán  jiǎn      jiǎn  zhí     chǔ  cún      cā 

              )  (                               )(           )(          )(       

  shēnɡ cún       huán jìnɡ     tǎo yàn      chōnɡ kuǎ     shù ɡuàn       xù shuǐ     xī shōu

              )(            )(           )(                       )(         )(        

chōnɡ  shuā       kū zhī bài  yè      yún  què         tǔ  rǎnɡ            yāo  shànɡ

            )  (                 )  (                   )    (            

xiōnɡ měnɡ       luàn  kǎn  làn  fá      pín  jí       màn tiān  fēi wǔ             mái yuàn

             )  (                    )(         )  (                   )    (            

mào mì           hún huánɡ    tuō jiānɡ     yān mò       āi  jìn      fàn  làn  chénɡ zāi

(             )        (             )      (             )    (            )   (            )                       

péng  luàn        mèn        duó         shān bù zhěng        zhe        wēn  róu

(             )      (           )       (         )   (                       )  (            )    (             )

             duǎn  ér yìng       zōng               chuān 

(                    )     (                )     (                )   (                )

shēn xiàn  de yǎn wō              lěng     dīng        yòu  féi  yòu           dí  bài

(                                )     (                    )    (                       )              

guǒ  zài   bèi    dān              wò shì            tuō xié        jiǎn  zhí            ài  yīn    tǎn

(                             )         (            )       (             )    (           )          (                   )

réng  jiù         děng  dài         zhì           jiào shòu     zhào                 tán  xiē  shá

(             )    (               )   (             )       (             )   (            )           (                   )

 

  评论这张
 
阅读(218)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018