注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

【周老师小学阶梯阅读作文班】 拼音辅导班

杭州市 文三西路

 
 
 

日志

 
 
 
 

第八册第一单元拼音翻汉字  

2010-06-03 10:53:40|  分类: 苏小语四年级复习 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第八册第一单元拼音翻汉字

chūn shēn sì hǎi      fēnɡ yuè wú biān     shì wài   táo  yuán

(                 ) (                   ) (                 )

shān wài yǒu shān     fēi  bào  liú quán     ɡǔ  mù  cān  tiān

(               )   (                  )  (                 )

shī qínɡ huà yì     wèi  wéi zhuànɡ ɡuān   zhí shù    ɡōu  qú

(              )    (                   )  (       )   (       )

huí dànɡ   huān shēnɡ xiào yǔ    yīn  fú    bǎn  tú    ɡuāi ɡuāi

(       )   (                )   (       )  (      )   (        )

lǜ sè ɡōnɡ chǎnɡ     piān piān qǐ wǔ      hé   xù     huānɡ tān

(               )   (               )    (      )    (         )

jiàn kānɡ     xìnɡ fú    zāi  shù    zēnɡ tiān    bàn  suí  qīnɡ  cuì

(         )  (        )  (       )  (        )   (        ) (        ) 

Rǎn  lǜ    mínɡ mèi    chénɡ dù    zhènɡ zhònɡ   zhǎnɡ wò    ɡuī lǜ

(       )  (        )   (        )  (            ) (          )  (      )

xīnɡ chōnɡ chōnɡ  zhàn  kāi    ɡū jì    dà  ɡài     qǐnɡ  kè jiān

(               )  (       )  (       )  (        )  (            )

yī zhū   fàn chū    yǎnɡ qǐ liǎn    chuī zhòu    zhú  kě zhēn

(      )  (      )  (           )    (        )   (            )

tuī duàn   dài   tì    ɡuān chá   yán   jiū    jīnɡ què    jùn  qiào

(       )  (       )  (         ) (         ) (           ) (        )

huó pō    jī línɡ    dànɡ yànɡ   làn  màn    lüě  ɡuò     ǒu  ěr

(      )  (         ) (        )  (          ) (        )  (       )

Yuán  yūn    yìnɡ chèn    xiān  yàn    nèn  yè    jù  lǒnɡ

(        )   (         )   (        )   (       )  (        )

yì  jiān    dào tián    diàn  xiàn ɡǎn    hén  jì    yān  yǔ

(       )   (       )  (             )  (        )  (       )

Lóu  tái  jiǔ   qí    tōu  xián    qiān  lǐ   yīnɡ tí    lǜ yìnɡ  hónɡ

(       )  (      )  (         )  (       )  (         ) (           )

shuǐ cūn  shān ɡuō    chūn  rì ǒu chénɡ    yún  dàn  fēnɡ qīnɡ

(                 )  (                 )   (                                                   )

bànɡ  huā  suí liǔ    shí rén   bù shí    yú  xīn  lè

(                        )  (                         )  (                       )

chūn shēn sì hǎi      fēnɡ yuè wú biān     shì wài   táo  yuán

                             

shān wài yǒu shān     fēi  bào  liú quán     ɡǔ  mù  cān  tiān

                                 

shī qínɡ huà yì     wèi  wéi zhuànɡ ɡuān   zhí shù    ɡōu  qú

                                 

huí dànɡ   huān shēnɡ xiào yǔ    yīn  fú    bǎn  tú    ɡuāi ɡuāi

                                 

lǜ sè ɡōnɡ chǎnɡ     piān piān qǐ wǔ      hé   xù     huānɡ tān

绿                                

jiàn kānɡ     xìnɡ fú    zāi  shù    zēnɡ tiān    bàn  suí  qīnɡ  cuì

                                      

Rǎn  lǜ    mínɡ mèi    chénɡ dù    zhènɡ zhònɡ   zhǎnɡ wò  ɡuī lǜ

  绿                                       

xīnɡ chōnɡ chōnɡ  zhàn  kāi    ɡū jì    dà  ɡài     qǐnɡ  kè jiān

                                     

yī zhū   fàn chū    yǎnɡ qǐ liǎn    chuī zhòu    zhú  kě zhēn

                                

tuī duàn   dài   tì    ɡuān chá   yán   jiū    jīnɡ què    jùn  qiào

                                     

huó pō    jī línɡ    dànɡ yànɡ   làn  màn    lüě  ɡuò     ǒu  ěr

                                     

Yuán  yūn    yìnɡ chèn    xiān  yàn    nèn  yè    jù  lǒnɡ

                                    

yì  jiān    dào tián    diàn  xiàn ɡǎn    hén  jì    yān  yǔ

                 线                

Lóu  tái  jiǔ   qí    tōu  xián    qiān  lǐ   yīnɡ tí    lǜ yìnɡ  hónɡ

                               绿       

shuǐ cūn  shān ɡuō    chūn  rì ǒu chénɡ    yún  dàn  fēnɡ qīnɡ

                               

bànɡ  huā  suí liǔ    shí rén   bù shí    yú  xīn  lè

                           

 

 

 

  评论这张
 
阅读(255)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018